ഇനി എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ധരിക്കാം സൗജന്യ കൈത്തറി യൂണിഫോം

0
96

ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ധരിക്കാം സൗജന്യയൂണിഫോം.ഇതിനായി 8.5 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി 43 ലക്ഷം മീറ്റര്‍ യൂണിഫോം തുണി വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.ആദ്യവര്‍ഷം തന്നെ 2.2 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍ക്ക് 9.6 ലക്ഷം മീറ്റര്‍ യൂണിഫോം തുണി വിതരണം ചെയ്തു. സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലെ ഒന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെ ക്ലാസുകളിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് യൂണിഫോം നല്‍കിയത്. 2018-19 അധ്യയന വര്‍ഷം 4.5 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 23 ലക്ഷം മീറ്റര്‍ യൂണിഫോം ആണ് വിതരണം ചെയ്തത്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലെ ഒന്നു മുതല്‍ ഏഴു വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കാണ് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തത്.പദ്ധതി വഴി 300 ദിവസത്തോളം തൊഴില്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. 87 കോടിയിലധികം രൂപ കൂലി ഇനത്തില്‍ മാത്രം നല്‍കി. ഉത്പാദന പ്രോത്സാഹനം എന്ന നിലയില്‍ അധിക ജോലി ചെയ്ത ഇനത്തില്‍ 16.72 കോടി രൂപയും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കി. കൂടാതെ യുവ തലമുറയെ നെയ്ത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ‘യുവവീവ്’ പദ്ധതിയും ഒരു വീട്ടില്‍ ഒരു ‘തറി’ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കുന്നു. കൈത്തറി വസ്ത്ര വിതരണം പ്രത്യേക ബ്രാൻഡുകളിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.