ടൂറ് പോകാം പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല

ടൂറിന് പോകാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടം തെന്നയാണ്..ഏത് പ്രായക്കാരായാലും ടൂറെന്നു കേട്ടാല്‍ പ്രത്യേക ഉത്സാഹം തന്നെയാണ്..ടൂറിനു പോകുതു തന്നെ സ്ഥലങ്ങള്‍ കാണാനും ആഘോഷിക്കാനുമാണ്..എന്നാല്‍ ടൂറെന്നത് ഭയാനകം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ?ടൂറിന് പോകാം പക്ഷെ ജീവന് ഒരു വിലയും തരാന്‍ പറ്റിലെലങ്കിലോ?സത്യമാണ് വിദേശ കമ്പിനികള്‍ നടത്തുന്ന അത്തരം

Read More

മയ്യഴിയുടെ തീരങ്ങളില്‍

സുര്‍മിത റിഷാദ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്ന പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ (ഇപ്പോള്‍ പുതുച്ചേരി )ഭാഗമായ മയ്യഴി കേരളത്തിന്റെ കോഴിക്കോട്,കണ്ണൂര്‍ എന്നീ ജില്ലകള്‍ക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.രാഷ്ട്രീയമായി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മയ്യഴി.സാംസ്കാരികമായി കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പ്രദേശം. അഴിയൂര്

Read More

Health star ratings Kellogg reveals the cereal

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More

Melbourne calling: Three reasons why you should visit it

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More

Workout Routine for Big Forearms and a Crushing Grip

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More

The dangers of eating too much restaurant food

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More

Lollapalooza 2014: Chromeo – Interview with Dave 1 and P-Thugg

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More

Erik Jones has day he won’t soon forget as Denny backup

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More

What happens when your carryon is over the limit

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More

WhatsApp’s Android app gets a Material Design makeover

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian Bailey. It was such a surreal

Read More