കേരളത്തില്‍ പെട്രോള്‍ വില 3.15 രൂപ കുറയും

0

petrol_price_8aug
കേരളത്തില്‍ പെട്രോള്‍ വില ലീറ്ററിന് 3.15 രൂപ കുറയും

പുതിയ പെട്രോള്‍ വില

തിരുവനന്തപുരം 65.02, കൊല്ലം 65.42, പത്തനംതിട്ട 65.27, ആലപ്പുഴ 65.02, കോട്ടയം 65.02, ഇടുക്കി 65.43, എറണാകുളം 64.81, തൃശൂര്‍ 65.17, പാലക്കാട് 65.40, മലപ്പുറം 65.24, കോഴിക്കോട് 65.03, വയനാട് 65.52, കണ്ണൂര്‍ 64.95, കാസര്‍കോട് 65.35, മാഹി 60.83

 

(Visited 4 times, 1 visits today)